Previous slide
Next slide

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Łuczyk-Jarysz.
 • E-mail: m.luczyk-jarysz@dpslisowki.pl
 • Telefon: (61)20814-80-49

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach
 • Adres: Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach
  ul. Leśne Zacisze 2, 62-070 Dopiewo
 • E-mail: m.luczyk-jarysz@dpslisowki.pl
 • Telefon: (61)20814-80-49

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przed wejściem do budynku nie ma schodów. Budynek jest piętrowy, jednak zastosowano windy oraz platformy dla osób niepełnosprawnych. We wszelkich miejscach wymagających platform podjazdowych, zostały one zamontowane. Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem po wczesniejszym ustaleniu tego faktu z dyrekcją. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza jezyka migowego.

Skip to content