Previous slide
Next slide

Procedura przyjęcia

Jak można uzyskac miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach?

Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku. Potrzebę zamieszkania w DPS zgłasza się pracownikowi socjalnemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

Tam kompletuje się następujące dokumenty:

-pisemny wniosek osoby zainteresowanej pobytem w DPS,
-zgodę na umieszczenie w DPS,
-wywiad środowiskowy,
-wywiad rodzinny (alimentacyjny),
-zgodę sądu na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej.

Decyzję o skierowaniu do DPS oraz decyzję ustalającą opłatę za pobyt ustala organ gminny właściwy dla osoby kierowanej.

Decyzję o umieszczeniu w DPS wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, organ ten także decyduje o kolejności umieszczeniu w oparciu o listę oczekujących.

Czy możliwy jest pobyt w Domu Pomocy bez skierowania?

Nie. Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach może przyjąć osobę tylko i wyłącznie na podstawie decyzji kierującej na pobyt stały lub czasowy.

Skip to content