Biuletyn Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach

ODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej
w Lisówkach reprezentowany przez Dyrektora Domu z siedzibą przy
ul. Leśne Zacisze 2, 62-070 Lisówki.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: sekretariat@dpslisowki.powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2, 62-070 Dopiewo.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających
z przepisów prawa: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


3.1. Dane osobowe są gromadzone aby realizować konkretne cele.


3.2. W przypadku pracownika przetwarzanie odbywa się w celu:
a. realizacji procesu zatrudnienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i c) RODO, przepisu
art. 221 kodeksu pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 ze zm.), ustawy o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1383 ze zm.),
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z
1996 r., Nr 62, poz. 286, ze zm.), ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1506 ze zm.), a w zakresie wykorzystania Pani/Pani
wizerunku, na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 pkt a RODO (o ile została udzielona).

3.3. w przypadku rekrutacji pracownika przetwarzanie odbywa się w celu:
a. realizacji procesu rekrutacji na podstawie przepisów art. 221 kodeksu pracy (Dz.U.
1974 nr 24 poz. 141 ze zm.), a poza zakresem określonym w wyżej wskazanym
przepisie, na podstawie Pani/Pana zgody oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO – ze względu
na niezbędność podjęcia działań przed zawarciem umowy;
b. w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f
RODO;

3.4. w przypadku osób kontaktujących się mailowo przetwarzanie odbywa się w celu:
a. w celu wykonania czynności mających na celu zawarcie i wykonywanie umowy – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
b. w celu usprawnienia komunikacji i ewentualnego dochodzenia roszczeń – na
podstawie naszego usprawiedliwionego interesu wynikającego z art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO

3.5. w przypadku kontrahentów (takich jak zleceniobiorcy i usługobiorcy) przetwarzanie
odbywa się w celu:
a. w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,
b. w celu wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów
prawa – w tym skonkretyzowanych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
c. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
d. oraz ze względu na uzasadniony interes administratora (w celu usprawnienia
komunikacji);


3.6. w przypadku mieszkańców DPS dane są przetwarzane w celu:
a. realizacji pobytu i organizacji korzystania z usług oferowanych przez Dom Pomocy
Społecznej, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c i d RODO, art. 107 pkt 5 b Ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1769), art. 2 pkt 4, 5
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w
sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2018.0.734) oraz art. 5 Rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie
rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. 2016, poz. 1406) oraz art. 139 pkt 1
ust. 10 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U.
2017.0.1383), ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 1506 ze zm.),
b. w zakresie wykorzystania Pani/Pani wizerunku, na podstawie zgody – art. 6 ust. 1
pkt a RODO (o ile została udzielona).

3.7. w przypadku rodziny, osób odwiedzających mieszkańców DPS dane osobowe
przetwarzane są w celu:
a. zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz
b. zapewnienia rozwoju relacji rodzinnych na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 lit. e
Rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w
sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2018.0.734),
c. a w zakresie wykorzystania wizerunku, na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 pkt a

3.8. Dane z monitoringu przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej na art. 6 ust. 1 lit. c, d i f RODO oraz
na podstawie art. 222-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Monitoring obejmuje
teren zewnętrzny Domu Pomocy Społecznej, wejście do budynku oraz ciągi
komunikacyjne. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, stołówki.

 1. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
 2. Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora:
  a. dostępu do swoich danych osobowych,
  b. sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  c. usunięcia danych, gdy:
  – dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  – dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  d. ograniczenia przetwarzania, gdy:
  – osoby te kwestionują prawidłowość danych,
  – przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
  – Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 5. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Ostatnio dodane: