Biuletyn Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach

Procedura przyjęcia

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach jest domem dla osób w podeszłym wieku.

Potrzebę zamieszkania w DPS zgłasza się pracownikowi socjalnemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

Tam kompletuje się następujące dokumenty:

  • pisemny wniosek osoby zainteresowanej pobytem w DPS
  • zgodę na umieszczenie w DPS,
  • wywiad środowiskowy
  • wywiad rodzinny (alimentacyjny), 
  • zgodę sądu na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej

Decyzję o skierowaniu do DPS oraz decyzję ustalającą opłatę za pobyt ustala organ gminny właściwy dla osoby kierowanej.

Decyzję o umieszczeniu w DPS wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, organ ten także decyduje o kolejności umieszczeniu w oparciu o listę oczekujących.

Pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca.

Zobowiązani do ponoszenia opłaty są:

  • mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu,
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  • gmina, z której osoba została skierowana, w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez w/w osoby.

 Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DPS w Lisówkach na rok 2023 wynosi 4.955,00 zł.

Ostatnio dodane: