Biuletyn Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 Nr 64 poz. 565 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. 2005 Nr 200 poz. 1651) pragniemy poinformować, że Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, działającą w ramach opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Aby skorzystać z usługi, trzeba dokonać rejestracji i logowania do systemu pod adresem:


www.epuap.gov.pl


W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę lub przy użyciu profilu zaufanego ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach:

 1. Dokumenty można przekazywać poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.
 2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres: dpslisowki@powiat.poznan.pl
  Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w punkcie 1.
 3. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, znajdującego się na ul. Leśne Zacisze 2 na następujących nośnikach danych:
  – dyskietka 1,44
  – pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  – płyta CD-RW, DVD-RW
  Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach:

– dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
– akceptowalne formaty załączników to:
       * txt, rtf, pdf, doc, odt
       * xls, ods, csv
       * jpg, gif, tif, png, svg
       * zip, rar
– wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB
– dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

Ostatnio dodane: