Biuletyn Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach

Dotacje-projekty-granty

INFORMACJE O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH LUB DOFINANOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

INFORMACJA 1

NAZWA FUNDUSZU: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnyc

NAZWA ZADANIA: Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywyołanych chorobami zakaźnymi Moduł IV

DOFINANSOWANIE: 97.013,70 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 97.013,70 ZŁ

OPIS: Pomoc uzyskana z ww. Programu została przeznaczona na zakup sprzętu i wyposażenia służącego pielęgnacji oraz poprawie komfortu życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, którzy przechorowali COVID-19 i nastąpił u nich znaczny spadek sprawności oraz samodzielności życiowej.

Ze środków pozyskanych z Programu zakupiono również 5 kompletów mebli ogrodowych składających ze stołu i dwóch krzeseł, celem stworzenia stref wypoczynku usytuowanych na terenie zewnętrznym dla mieszkańców Domu oraz  członków ich rodzin.

Zakupiono ponadto 50 sztuk dedykowanych niepełnosprawnym mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach aparatów telefonicznych oraz 40 sztuk dedykowanych niepełnosprawnym mieszkańcom nowoczesnych odbiorników telewizyjnych tzw. SMART TV z modułem WI-FI oraz uchwytów do montażu telewizora na ścianie, urządzenia te przyczyniły się do poprawy komfortu życia mieszkańców DPS w Lisówkach poprzez m.in. umożliwienie stałego kontaktu z rodzinami poprzez rozmowy telefoniczne oraz możliwość korzystania z komunikatorów głosowo-wizualnych.

INFORMACJA 2

NAZWA PROGRAMU LUB DOTACJI: Dotacja na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej przy zapewnieniu przez powiat wkładu własnego z budżetu powiatu

NAZWA ZADANIA: Wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-COV-2, w szczególności zapewnienie kadry niezbędnej do zabezpieczenia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzetu i wyposażenia.

DOFINANSOWANIE: 30.503,36 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 38.129,20 ZŁ

OPIS: W ramach dotacji zapewniono kadrę niezbędną do zabezpieczenia ciągłości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach.

INFORMACJA 3

NAZWA FUNDUSZU: Fundusz Solidarnościowy

NAZWA ZADANIA:

Realizacja resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

DOFINANSOWANIE: 388.735,20 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 388.735,20 ZŁ

OPIS: Głownym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi wytchnieniowej na okres nie dłuższy niż dwóch tygodni w roku.

Załączniki:

Ostatnio dodane: